ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политика за Поверителност

1. Общи    

Благодарим Ви, че посетихте нашият електронен магазин! Всеки има право на защита на своите лични данни. Ние зачитат правото на потребителите да бъдат информирани относно събирането, обработването и други операции, свързани с личните им данни. При използването на данни, които могат пряко или непряко да ви идентифицират лично, ще приложим принципа на строга необходимост. По тази причина ние проектирахме електронния магазин по такъв начин, че използването на вашите лични данни да бъде сведено до минимум и няма да надхвърля целите, за които вашите лични данни са били събирани и обработвани. Тази Политика за поверителност Ви предоставя цялата необходима информация, за да разберете как събираме, обработваме и ползваме данните, които могат да ви идентифицират.

Магазинът е собственост на „Глобал Девелопмънт” ЕООД ("Global Development” Ltd.) - дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК (BG) 203491414, със седалище и адрес за контакти: гр. Варна, ул. Уста Генчо Кънев 44.

Тази Политика за поверителност е валидна за този електронен магазин (записван за по-кратко"Сайтът") и се отнася до дейностите по обработка на лични данни, извършени от Глобал Девелопмънт  ЕООД при регистрирането на потребители в Сайта и взаимодействието на потребителите с услугите и функционалностите, предлагани от Сайта. Политиката за поверителност е изготвена в съответствие с регламент 679/2016 на ЕС за защита на личните данни.

 Политиката за поверителност идентифицира администратора на данни, който събира и обработва лични данни, за целите на предоставяне на договорни услуги , за подобряване  функциалността на Сайта. В декларацията се  конкретизира какви лични данни  се събират;  дали  личните данни  се предават на  трети страни; мерките за сигурност и конфиденциалност на  данните, прилагани с цел защита и съхранение на данните; и начините, по които потребителят може да контролира процеса на обработка  и съхраняване на личните си данни, и да наложи законните си  права .

 

2.  АДМИНИСТРАТОР и ОБРАБОТВАЩ лични данни

Администраторът на лични данни за онлайн платформа и сайт  е фирма „Глобал Девелопмънт  ЕООД ("Global Development” Ltd.) дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК (BG) 203491414, със седалище и адрес за контакти: гр. Варна, ул. Уста Генчо Кънев 44.  Администраторът на лични данни от свое име събира и обработва лични данни на клиенти на сайта. Длъжностно лице отговорно за защитата на лични данни във фирма е Радослав Георгиев, е-мейл office@globaldevelopment.bg  , тел. 0899667211.

Техническата поддържка на сайта се извършва от самостоятелно от „Глобал Девелопмънт” ЕООД ("Global Development” Ltd.), без намеса от трети лица или подиспълнителни дружества.

 

 3.  Естеството и вида на процеса на  събиране на лични данни и целите за които се събират

При посещаване на сайта на нерегистрирани потребители (сърфиращи) не се  събират и обработват лични данни.

--- информация за лични данни които се събират – За предоставяне на услугите и привилегиите описани в общите условия на лоялната програма ,администраторът на лични данни събира – две или три имена, емайл адрес , телефон и адрес – само за статистически нужди.

Лични данни се събират и обработват за изпълнение на услугите  и привилегиите предлагани от Лоялната програма. Също така лични данни могат да бъдат предоставени доброволно от потребителя (по-детайлна информация долния абзац), например при взаимодействие на потребителя с функционалностите на Лоялната програма при регистриране на потребителя с цел да се запознае с услугите предлагани от Лоялната програма, например при абонамент за бюлетин, при регистриране към различни програмни или към други инициативи, предлагани чрез Лоялната програма от „Глобал Девелопмънт” ЕООД. Администраторът също така ще си запази правото да съхранява и обработва лични данни на потребители (регистрирани и нерегистрирани), за да оцени или защити правните норми и да спази законите, подзаконовите актове и законодателството на  България и на Общността(ЕС).

Данни свързани с конфиденциална финансова информация- номера на дебитни и кредитни карти и други  (както е описано в общите условия) не се обработват и съхраняват от администратора на Лоялната програма.

 Със съгласието на потребителя, което е доброволно, незадължително и безплатно, „Глобал Девелопмънт”  ЕООД  ще има основание да обработва личните данни на потребители за маркетингови цели по-специално да изпраща на потребители - чрез бюлетин, електронна поща , SMS и MMS, информация и актуализации за нашите продукти, оферти, ексклузивни продажби, промоционални кампании и събития и  други подобни инициативи, организирани от „Глобал Девелопмънт”  ЕООД или към които участва „Глобал Девелопмънт”  ЕООД, включително възможни покани за споменатите събития. Потребителят винаги ще има възможност да възрази срещу обработката на личните си данни за изпращане на промоционална информация чрез електронна поща или чрез настройки в профила си; във всяко съобщение ще има отделен раздел, в който са посочени условията за отнемане на съгласието и в настройките в профила си ще има опция да не получава повече рекламни материали и информация. Разбираемо е, че профилиращите дейности в никакъв случай няма да се извършват с информация, свързана с покупката на продукти на от „Глобал Девелопмънт” ЕООД.

- „Глобал Девелопмънт” ЕООД  в качеството си на администратор на лични данни, информира потребителите на услугите на Лоялната програма, че при дадено съгласие за обработка на лични данни, след оттеглянето му,  това няма да засегне законосъобразността на обработването до момента на оттеглянето му.

Съгласно изискванията , уведомяваме потребителите, че техните лични данни се обработват съгласно правното основание по  чл. 6, параграф 1, буква а) и буква в) на регламент 679/2016 на ЕС , а именно; точка а)- субектът на данните е дал съгласие за обработване на данните му за изрично посочените цели-описани по –горе в точка 3 ; точка в)- обработването е необходимо за защита на легален интерес на администратора на лични данни.

Информираме ви и за съществуването  на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране . По същество автоматичното вземане  на решения и профилиране извършвано от администратора, представлява нисък риск за правата и свободите на потребителите свързани с личните им данни .То се извършва, както е описано по-горе в точка 3 с цел най- вече да се запознаят клиентите на сайта с новите колекции, да се информират за промоции и подобни.

 Сайтът  изпраща автоматизирани имейл съобщения във следните случаи:

а/ при регистрация на нов потребител, за да му се пожелае приятно пазаруване

б/ Информиране за промоции, нови колекции и събития свързани с дейноста на фирма  „Глобал Девелопмънт” ЕООД.

 

4. Права на потребителите.
Потребителите на сайта имат правото по всяко време( чрез попълване на  „Форма за Лични данни на клиент-информация, коригиране,изтриване“ и изпращането й на имейл )  да заявят промяна, да получават потвърждение, че личните  им данни съществуват или не съществуват, да заявят проверка на  тяхното съдържание, произход и точност, да заявят актуализацията им , да заяват заличаването  и изтриването на  информацията свързана с техните лични данни. При изтриване на профил, автоматично се изтриват всички лични данни  свързани със субекта на данните. Ако потребителят има съмнения , че се злоупотребява по какъвто и да е начин с неговите лични данни,го съветваме  по най-бързият начин да се свърже с представители на фирмата администратор на сайта  „Глобал Девелопмънт”  ЕООД по телефон или имейл адрес. Институцията, на територията на България , който следи за коректното обработване на личните данни е Комисията за защита на личните данни – КЗЛД https://www.cpdp.bg/ . За да упражнят  правата си  и за  всякакви заявки или искания, свързани с обработката на лични данни от администратора , потребителят може да се свърже с обработващия данните „Глобал Девелопмънт” ЕООД или с лицето отгошорно за защита на вашите лични данни.

За да  обобщим   и синтезираме  правата ви свързани с обработката на лични данни , спрямо  регламент 679/2016 на ЕС, ги представяме в следващите подточки;

4.1  имате право да изискате от администратора достъп до обработваните от него лични данни , по реда и при условията, описани в чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679

4.2 имате право да изискате от администратора коригиране на обработваните от него лични данни , по реда и при условията, описани в чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679

4.3  имате право да изискате от администратора изтриване на обработваните от него лични данни, по реда и при условията, описани в чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679;

4.4 имате право да изискате от администратора ограничаване на обработването на лични данни, по реда и при условията, описани в чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679;

4.5 имате право на възражение срещу обработването на личните ви данни, по реда и при условията, описани в чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679;

4.6 . имате право на оттегляне на съгласието: потребителят на сайта има правото на оттегляне на съгласието си за обработване на личните му данни по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето. Оттеглянето на съгласието  ви може да се направи чрез попълване на  „Форма за Лични данни на клиент-информация, коригиране, изтриване“ и изпращането й на имейл. Оттеглянето на съгласието , ще направи невъзможно предостването на услуги и преференции от страна на Лоялната програма, поради което оттеглянето на съгласието се третира като отказ от предоставяне на услуги и преференции от страна на Лоялната програма. Оттеглянето на съгласието за обработка на данните ще има за резултат това, че „Глобал Девелопмънт”  ЕООД  няма да може да  ви изпраща  съобщения , имейли , смс  с рекламна, маркетингова и търговска цел, както и да контактува с вас по въпроси, свързани с клиентска програма и други; по електронен път. Оттеглянето на съгласието за обработка на данните ще има за резултат това, че няма да можете да се възползвате от привилегиите на Лоялната програма, като персонални отстъпки, участие в промоции за картодържатели и други.

4.7 съгласно чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679 администраторът на сайта „Глобал Девелопмънт”  ЕООД, заявавя, че няма техническата възможност да предостави преносимост на личните данни от сайта към други сайтове

 

5 . Съхранение на личните данни

Личните данни се събират и обработват чрез електронна система и на хартиен носител, управлявани от „Глобал Девелопмънт”  ЕООД и съхранявани на сървър и в защитени картотечни шкафове,  които се намират в офисите на фирмата,. Администраторът на сайта декларира , че лични данни няма да бъдат предоставяни извън пределите на България.

Срокът на съхранение на  личните данни се определя от времетраенето на потребителския профил. Докато потребителят има действащ, активен профил в сайта, администраторът съхранява неговите лични данни. В момента на изтриване, деактивиране на профила , информацията за личните данни ще бъде изтрита или  анонимизирана при спазване на действащите нормативни изисквания в тази връзка, в срок от един месец.

 

6. Технически характеристики и условия на обработката на личните данни

Личните данни, събирани от администратора на сайта - „Глобал Девелопмънт”  ЕООД , се обработват предимно с електронни и  информационни средства,в по-редки случаи с ръчни средства,  в съответствие с логиката и процедурите, които са стриктно свързани с целите на обработката, посочена по-горе. Данните, необходими за постигането на конкретната цел на обработката, включително тези, дадени  на основата на изрично съгласие от потребителя,  се съхраняват от администратора за период от 5 години ( считано от последната активност на потребителя) или докато потребителят не пожелае те да бъдат изтрити. Администраторът обработва  данните в съответствие с необхомите изисквания за сигурност, за да бъдат сведени до минимум рисковете от унищожаване и загуба на данни, от неоторизиран достъп, незаконна обработка или обработка, която не съответства на целите за събирането им. Освен това информационната система  на сайта и програмите са конфигурирани така, че да се сведе до минимум използването на лични и идентификационни данни, така че тези данни да се използват само когато е необходимо за конкретната цел на обработката.

 

7.  Обработка на лични данни

„Глобал Девелопмънт”  ЕООД   като администратор на сайта обработва лични данни на потребителите в рамките и при обстоятелствата, посочени в настоящата Политика за поверителност и  в съответствие със съгласието, дадено от потребителя при събирането на данни.

Личните данни на потребителя ще бъдат обработвани  в рамките на организацията на фирма   „Глобал Девелопмънт”  ЕООД от оторизирани лица, които ще има достъп до тях въз основа на своите задължения  и във връзка с целите на обработката . Достъп до личните данни , ще имат оторизирани служители на „Глобал Девелопмънт”  ЕООД . При заяваване в електронен формат, на имейл, клиентът на сайта, може да получи информация за вида лични данни , които му се обработват, за оторизираните служители , които обработват личните му данни, дали външна фирма обработва личните му данни, както и дали личните му данни са били предоставяни на трети фирми, страни или организации.

Администраторът декларира, че никакви лични данни не се предават извън пределите на България.

 

8. Предоставяне и разкриване на лични данни.

Потребителят носи отговорност, че предоставените лични данни са верни и точни. Всякаква загуба или щети, причинени на уебсайта или на лицето, отговорно за уебсайта или на всяко трето лице чрез предоставяне на погрешна, неточна, или непълна информация в регистрационния формуляр, ще е изключителна отговорност на Потребителя.

Предоставянето на лични данни от клиента  е необходимо за изпълнението на услугите и функционалните възможности, предлагани от Сайта и изискуеми от потребителя, като например регистриране на  сайта, ползване на персонална клиентска отстъпка,   абонамент  за бюлетини или получаване на други новини публикувани на Сайта, предлагани чрез Сайта или  други промоции от  името на „Глобал Девелопмънт” ЕООД. Предоставянето на лични данни от потребителя може да е  задължително  за оценяването и защитата на правни претенции и за спазване на действащото законодателство. Отказът от предоставяне на лични данни от страна на потребителя би направил невъзможно потребителят да се регистрира в  Сайта  или да ползва други други инициативи и префенции,  предлагани чрез Сайта. Предоставянето на вашите коректни  лични данни (по-конкретно вашите лични данни за имена, имейл адрес, адрес, вашия телефонен номер) е необходимо за създаването на вашия клиентски профил и при предоставянето на други услуги. Отказът да предоставите някои от вашите лични данни, необходими за изпълнение на горепосочените цели, може да попречи на „Глобал Девелопмънт” ЕООД да ви предостави услугите и преференции на Лоялната програма. Поради това непредоставянето на данни може в някои случаи да представлява легитимна и обоснована причина да не предостави услугите и преференции на Лоялната програма.

Личните данни, предоставени от клиенти на сайта, ще бъдат разкривани на лица, които отговарят за техническото обработване на данните; пред маркетинговите специалисти във фирмата; собствениците на „Глобал Девелопмънт” ЕООД при упражняването на собственическите им права ще могат да се запознават в необходима степен със съобщените от клиентите на сайта лични данни. Лични данни ще бъдат предоставяни и на служебни лица във връзка с изискванията на бългрското законодателство.


Предоставянето на лични данни от потребителя за маркетингови цели, както е посочено по-нагоре в точка 3 , е безплатно и по желание; отказът от предоставяне на лични данни няма да има последствия за възможността потребителят да се регистрира в  Сайта, отказът от една маркетингова услуга няма да влияе за абонирате за друга.

 

Вашите лични данни могат да бъдат разкривани на трети лица, когато това е необходимо за обработка на поръчка. Например Вашите лични данни се разкриват на спедиторска компания с цел извършване на доставка на закупена от вас стока. Освен това вашите данни могат да бъдат разкривани на полицията ,на съдебните органи и на други съгласно законовите разпоредби органи, Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица за цели, които не са разрешени от закона или без вашето изрично съгласие

 

Благодарим ви, че се запознахме с нашата политика за поверителност и съхраняване и обработка на личните данни. Пожелаваме ви приятно пазаруване!